Tag: badanie pracowników (1)

Proces badawczy nakierowany na zadowolenie

Podejmując działania nakierowane na zbadanie poziomu zadowolenia należy przede wszystkim zdać sobie sprawę z czynników, które kształtują dane zjawisko. Warto zwrócić tutaj uwagę na istnienie tak bodźców pozytywnych, jak i negatywnych. Poprzez realizację badania satysfakcji pracowników można te czynniki wskazać, a co najważniejsze zbadać.

 

Realizować wspólne cele

Można ponadto powiedzieć, że podejmowane działania w dziedzinie badań satysfakcji pracowników pozytywnie wpływają na:

 • wskazanie działań, które warto wprowadzić, aby osiągnąć sukces;
 • realizację potrzeb pracowników;
 • wprowadzanie usprawnień, które są oczekiwane przez pracowników;
 • wyeliminowanie bodźców negatywnie wpływających na zadowolenie z pracy.

Jednocześnie można powiedzieć, że dzięki zbadaniu stopnia zadowolenia można osiągać cele, które będą wspólne zarówno dla pracowników, jak i firmy. Jest to możliwe dzięki właściwemu rozpoznaniu potrzeb oraz oczekiwań pracowników oraz znajomości misji danej firmy.

 

Kwestionariusz nastawiony na działanie

Jednak decydując się na realizację projektu nakierowanego na tego typu badania należy najpierw określić kryteria oddziałujące na poziom satysfakcji. W tym celu można przeprowadzić moderowane rozmowy z pracownikami danej firmy, czyli tak zwane zogniskowane wywiady grupowe. Pozwoli to na:

 • poprawną budowę kwestionariusza;
 • uwzględnienie specyficznych cech firmy w kwestionariuszu;
 • odniesienie się do pozyskanych ocen.

Przy czym zawarte w narzędziu pytania powinny odnosić się oceny postrzegania danej sytuacji z uwzględnieniem oczekiwań, a nie zaś do samej satysfakcji.

 

Satysfakcja o wielu twarzach

Odnosząc się do zadowolenia z pracy należy traktować je jako reakcję psychiczną, ale co ważne, o charakterze indywidualnym. Oznacza to, że każdy z pracowników danej firmy różni się stopniem zadowolenia z wykonywanej pracy. W związku z realizowanymi badaniami satysfakcji pracowników należy zwrócić uwagę na takie kwestie jak:

 • dominujące uczucia pracownika;
 • ocena i sądy wydawane na temat własnej pracy;
 • samopoczucie i odczucia emocjonalne;
 • postawa przyjmowana wobec pracy;
 • równowaga między potrzebami pracownika i ich zaspokojeniem;
 • realizacja oczekiwań.

 

Cel: zmienić na lepsze

Reasumując można powiedzieć, iż procesy badawcze nakierowane na zrozumienie zachodzących zjawisk np. w środowisku pracy powinny odnosić się przede wszystkim do konkretnych przesłanek. Same badania satysfakcji pracowników dają szansę na rozpoznanie aktualnej sytuacji oraz stanowią impuls do jej poprawy.